header
KOLM LÕVI OHUTUS - ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - ohutusmärgid, ohutusmärgistus, ohutuskleebised • KLO PROF - safety signs
navigation
 • Ü L D I N F O
 • KLO PÄRING
 • OHUTUSMÄRGID
 • + tuleohutus
 • + tööohutus
 • + evakuatsioon
 • + esmaabi
 • + elektriohutus
 • + ohtlikud ained
 • ►► CLP suurused
 • ►► Ohtlikkuse kategooriad
 • liitium
 • + olmemärgid
 • + ehitus
 • + lisateatetahvlid
 • + tekstiga märgid
 • + riputusmärgid
 • + etiketid, kleebisetikett
 • + kahepoolsed ohutusmärgid
 • +prügimajandus
 • KLO POSTER
 • METALLIST MÄRGISTUS
 • MILITAARMÄRGISTUS
 • MEREOHUTUS
 • FOSFORMÄRGID
 • HELKURRIBAD - TÄPID
 • ADR / IMO / IATA KLEEBISED
 • TORUSTIKE KLEEBISED
 • NUMBRID-TÄHED
 • LADU+TRANSPORT
 • KONTORISSE
 • AVALIK RUUM
 • TEIBID + LINDID + PÕRANDALE
 • KINNITUSED+RAAMID
 • KELLAD
 • AVATUD-SULETUD SILDID
 • NÄHTAVUSRIBAD
 • METALLKARBID
 • KONTROLLKLEEBISED
 • KAELAKAARDID
 • TAHVLID
 • MÄRGISTAMINE
 • LOGOD TÖÖRÕIVASTELE
 • ERILAHENDUSED
 • OMA TEKSTIGA KLEEBISED-SILDID
 • AADRESSTÄHISED
 • PRAKTILINE KONTOR - TÖÖKOHT
 • MASINAOHUTUS
 • MATERJALID
 • TEHNILINE
 • NÄHTAVUSTABEL
 • ÕIGUSAKTID
 • KONTAKT
 • Galerii
 • VEEBI STRUKTUUR
 • Ohtlikkuse kategooriad

   Hetkel kehtivad

  Kemikaaliseadus (link riigiteatajasse) 1.12.2015 (english)
  CLP määrus (PDF fail) konsolideeritud tekst (PDF fail)

  CLP märgistamise kleebiseid leiate siit. CLP kleebiste koostamise juhend materjal (PDF fail).

  CLP kohaste ohu- ja hoiatuslausete koodivahemikud


   Hetkel kehtetu. Kehtis kuni 30.11.2015

  Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord.

  https://www.riigiteataja.ee/akt/13256120

  § 10. Kemikaalide ohtlikkuse kategooriad ohtlike omaduste alusel

    Kemikaalid klassifitseeritakse ohtlike omaduste alusel järgmistesse kategooriatesse:
   1) plahvatusohtlik (explosive) – ained ja valmistised tahkel, vedelal, pasta või geeli kujul, mis võivad reageerida ka eksotermiliselt õhuhapnikuta, eraldades gaase, mis võivad ettenähtud katsetingimustes plahvatada, äkiliselt süttida või suletuna kuumutamisel plahvatada;
   2) oksüdeeriv (oxidising) – ained ja valmistised, mis kokkupuutel teiste kemikaalidega, eelkõige plahvatusohtlike kemikaalidega, võivad põhjustada ägeda eksotermilise reaktsiooni;
   3) eriti tuleohtlik (extremely flammable) – vedelad ained ja valmistised, mille leekpunkt on alla 0 ºC ja keemispunkt võrdne või madalam kui 35 ºC, ning gaasilised ained ja valmistised, mis süttivad kokkupuutel õhuga ümbritseva keskkonna rõhul ja temperatuuril;
   4) väga tuleohtlik (highly flammable) – ained ja valmistised, mis võivad kokkupuutel õhuga kuumeneda ja süttida, või tahked ained ja valmistised, mis lühiajalisel kokkupuutel süttimisallikaga võivad süttida ja jätkata põlemist pärast süttimisallika eemaldamist, või vedelad ained ja valmistised, mille leekpunkt on alla 21 ºC, või ained ja valmistised, mille kokkupuutel veega või niiske õhuga eraldub ohtlikul määral kergestisüttivaid gaase;
   5) tuleohtlik (flammable) – vedelad ained ja valmistised, mille leekpunkt on temperatuurivahemikus 21 ºC kuni 55 ºC;
   6) väga mürgine (very toxic) – ained ja valmistised, mis väga väikestes kogustes sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada surma, akuutse või kroonilise tervisekahjustuse (2. lisa punkti 3.2.1 kohaselt);
   7) mürgine ( toxic) – ained ja valmistised, mis väikestes kogustes sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada surma, akuutse või kroonilise tervisekahjustuse (2. lisa punkti 3.2.2 kohaselt);
   8) kahjulik (harmful) – ained ja valmistised, mis suurtes kogustes sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada surma, akuutse või kroonilise tervisekahjustuse (2. lisa punkti 3.2.3 kohaselt);
   9) sööbiv (corrosive) – ained ja valmistised, mis eluskoega kokkupuutel võivad selle hävitada (lisa 2 punkti 3.2.5 kohaselt);
   10) ärritav (irritant) – ained ja valmistised, mis ei ole söövitavad ja mis võivad põhjustada ühekordsel lühi- või pikaajalisel või korduval kokkupuutel naha- või limaskestadega nende põletikku (2. lisa punkti 3.2.6 kohaselt);
   11) sensibiliseeriv (sensitising) – ained ja valmistised, mis sissehingamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada organismi allergilist reaktsiooni nii, et järgnevad kokkupuuted kemikaalidega võivad ebasoodsalt või kahjulikult mõjuda tervisele (2. lisa punkti 3.2.7 kohaselt);
   12) kantserogeenne (carcinogenic) – ained ja valmistised, mis sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada pahaloomuliste kasvajate teket või suurendada nende esinemissagedust (2. lisa punkti 4.2.1 kohaselt);
   13) mutageenne (mutagenic) – ained ja valmistised, mis sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad esile kutsuda pärilikke geneetilisi defekte või suurendada nende esinemissagedust (2. lisa punkti 4.2.2 kohaselt);
   14) reproduktiivtoksiline (toxic for reproduction) – ained ja valmistised, mis sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad esile kutsuda mittepärilikke kaasasündinud väärarenguid või suurendada nende esinemissagedust või põhjustada sigivushäireid (2. lisa punkti 4.2.3 kohaselt);
   15) keskkonnaohtlik (dangerous for the environment) – ained ja valmistised, mis võivad põhjustada keskkonda sattumisel kohest või hilisemat keskkonna või selle osa(de) kahjustust (2. lisa punkti 5 kohaselt).

   

  Ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - Kolm Lõvi Ohutus klienditeenindus 658 0215, 658 0214, e-post: ohutus (ätt) kolmlovi (dot)ee